X
Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Registrace
AKCE NOVINKY DOPORUČUJEME
Zrychlené objednávání
TechDraw Office (https://www.techdraw.cz/)

Obchodní podmínky

Úplné znění nákupního řádu

1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti všech společností skupiny Partner 4 Office dodávajících zboží dle tohoto katalogu a uvedených na zadní straně katalogu / dále jen prodávající/ a kupujícího při dodávkách kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, občerstvení a dalšího zboží prodávajícího.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny osoby a firmy, které vystaví prodávajícímu objednávku.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem vydání katalogu, pro e-shop dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.partner4office.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce . Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na tomto eshopu jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé
 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Objednávka je právní úkon, který učiní kupující s cílem obdržet od prodávajícího zboží vybrané v tomto eshopu.
Podmínkou platnosti písemné, telefonické nebo elektronické objednávky je vyplnění (uvedení) veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, písemná, telefonická nebo elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 
Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
Jméno a příjmení u fyzických osob včetně uvedení bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, obchodní firma kupujícího včetně uvedení sídla a dodací a fakturační adresy, liší-li se od sídla.
IČ a DIČ kupujícího
Druh zboží a jeho množství s označením katalogového čísla
Dodací lhůtu pokud je odlišná od všeobecných obchodních podmínek
Bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, pokud nakupuje na fakturu se splatností
Při l. objednávce kopii výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu, osvědčení o DIČ
Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).
Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající v takovém případě vyzve kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a (nebo) doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku se objednávka považuje za úplnou. Pokud kupující nedostatky v objednávce v přiměřené lhůtě neodstraní, bude prodávající tuto objednávku považovat za nedoručenou.
 
Objednávka může být prodávajícímu
- zaslána poštou na adresu prodávajícího
- učiněna telefonicky nebo faxem na bezplatnou linku uvedenou v katalogu nebo na telefonní číslo některého regionálního skladu prodávajícího, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách www.partner4office.cz,
- e-mailem na elektronickou adresu některého regionálního skladu, tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách
- prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách www.partner4office.cz.
Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit písemnou formou
 

Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinen zkontrolovat, zda je objednané zboží skladem. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a projedná s ním možnost jiného plnění a termín tohoto plnění.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, písemná, telefonická nebo elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4. Místo plnění

Místem plnění je dodací adresa uvedená kupujícím nebo kamenná prodejna Farského 6, Plzeň.

5. Cena a placení

1. Kupní cena zboží je určena cenami uvedenými v tomto eshopu.
Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží a jeho dopravou na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.
V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1 500,- Kč bez DPH, činí dopravné a balné 99,- Kč bez DPH. Dopravné a balné nebude kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.
 
2.Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen surovin nebo změnou směnných kurzů. Prodávající bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
Kupní cena je splatná v den určený fakturou. Není-li tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé částky faktury na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu.
Kupující a prodávající si v tomto případě navzájem vrátí vše, co dle kupní smlouvy získali. Vrácení zboží místo úhrady je možné pouze po dohodě s prodávajícím na vlastní náklady a nebezpečí kupujícího.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve.
 

6. Podmínky dodání zboží
1. Prodávající dodá zboží kupujícímu na určenou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době.
2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, dodá prodávající objednané zboží nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 16 hodin, jedná-li se o kupujícího v Praze, a do 14.00 hodin, je-li doručena na adresu některého z regionálních skladů, jinak do dvou pracovních dnů po přijetí objednávky.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
3. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
4. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při dodání zboží. Faktura je zároveň dodacím listem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
f) Číslo objednávky kupujícího.
g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
5.Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj.prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví kupujícímu fakturu novou. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, kromě případu, kdy vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí vrátit zboží, které omylem objednal, ale pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu.
Právo odstoupit od smlouvy však kupující nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8. Reklamace

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem a je třeba, aby byl použit tento formulář.

 

9. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené všeobecnými obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.