Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TechDraw Office spol. s r. o.

1. Výklad pojmů

1.1.  ProdávajícíTechDraw Office s.r.o., IČ: 27160556, sídlem Plzeň, Farského 2569/6, PSČ 32600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn.: C 16757, DIČ: CZ27160556.

1.2. Kupující – podnikatel nebo spotřebitel, který s Prodávajícím uzavřel kupní smlouvu, a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Spotřebitel – spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak právně jedná.

1.4. Podnikatel – Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak platí s odkazem na ust. §430 o.z., že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami s Prodávajícím a současně jsou oprávněni přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

1.5. Smlouva – smlouva kupní, která byla uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím ústně nebo písemně nebo v elektronické podobě, z níž plynoucí práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6. Zboží – veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi.

1.7. Cena – cena Zboží nebo Služeb dohodnutá ve Smlouvě v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.8. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách označován jen jako „o.z.“.

 

2. Obecné zásady obchodního styku mezi Prodávajícím a Kupujícím

2.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou nedílnou součástí uzavíraných Smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím, a tvoří tak jejich nedílnou součást. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v textové podobě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto VOP jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

2.2.  Není-li dohodnuto jinak, je Smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné Kupujícím osobně, nebo písemně, nebo faxem, nebo telefonicky, nebo prostřednictvím e-shopu, nebo e-mailem, kdy veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.techdraw.cz

2.3.  Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, když Kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu omezením a/nebo zrušením objednávky ze strany Prodávajícího vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané Zboží dodáno, je Smlouva uzavřena převzetím Zboží Kupujícím.

2.4.  Nabídky Prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o službách nabízených Prodávajícím a o cenách Zboží Prodávaného Prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5.  Zboží, které bylo Kupujícím objednáno a Prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle Kupujícího vráceno a Prodávajícím vzato zpět nebo vyměněno; to vše platí, není-li VOP stanoveno jinak, zejména s ohledem na práva Spotřebitele. Výměna Zboží je možná pouze na základě dohody Kupujícího s Prodávajícím.

2.6. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od Smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shopem nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného Zboží (v případě dodání několika částí objednávky pak od dodání poslední části Zboží).

2.7.  Ve smyslu ust. § 1837 písm. e), g) o.z. není Spotřebitel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit zejména jde-li o dodání Zboží, které:

  • podléhá rychlé zkáze (ve smyslu čl. 16 směrnice 2011/83/EU se jedná i o zboží, které se rychle zničí svým užitím (např. kaligrafické popisovače, inkoustová plnící pera atp.),
  • v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (např. hygienické potřeby).

2.8.  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že Spotřebitel Prodávajícím dodané Zboží použil a došlo k jeho částečnému opotřebení, pak Prodávající vypočte náklady související s uvedením Zboží do původního stavu a vzniklou škodu na Zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena Zboží.

2.9.  Spotřebitel od uzavřené Smlouvy odstoupí jednostranným písemným oznámením odeslaným na adresu sídla prodávajícího, když v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvede nejméně toto sdělení (*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte):

 

        Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu zboží, které jsem/jsme objednali dne__.__._____*), a které mi/nám bylo doručeno dne __.__._____*).

 

        Jméno Příjmení, podpis

 

2.10. Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i využitím formuláře zveřejněného na webových stránkách Prodávajícího (pro otevření formuláře klikněte na tento odstavec).

2.11. V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení předá nebo zašle Prodávajícímu Zboží, které od Prodávajícího obdržel; Spotřebitel je povinen při vrácení Zboží přiložit veškeré dokumenty (návody, prohlášení o shodě atp.), které se Zbožím od Prodávajícího obdržel.

2.12. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiný způsob vrácení finančních prostředků je možný výhradně na základě dohody Prodávajícího a Kupujícího v textové podobě.

2.13. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

2.14. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

3. Objednání Zboží

3.1.  Objednávku Zboží je možno učinit Kupujícím osobně, písemně, faxem, telefonicky nebo prostřednictvím e-shopu nebo e-mailem, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.techdraw.cz.

3.2.  Při objednávce Zboží je Kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení Zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně Kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo, resp. bydliště Kupujícího.

3.3.  Kupující, který je Podnikatelem, je při objednávce Zboží povinen pravdivě a úplně sdělit Prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání Zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně Prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých Kupujícím – Podnikatelem, nese Kupující plnou odpovědnost za škodu, která Prodávajícímu takto vznikne.

3.4.  Kupující, který je Spotřebitelem, je při objednávce Zboží povinen pravdivě a úplně sdělit Prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání Zboží (pokud se liší od bydliště) a datum narození. Vznikne-li na straně Prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých Kupujícím – Spotřebitelem, nese Kupující plnou odpovědnost za škodu, která Prodávajícímu takto vznikne.

4. Dodání Zboží/Služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1.  Zboží je Prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím od Prodávajícího nebo předáním Zboží dopravci, jehož prostřednictvím bylo dodání Zboží mezi Kupujícím a Prodávajícím ujednáno.

4.2.  Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo předáním Zboží Prodávajícím dopravci.

4.3.  Dodací lhůtu stanovuje Prodávající obecně v reklamních materiálech či katalozích a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany Kupujícího.

4.4.  V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy Prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je Prodávající oprávněn dodací lhůtu Prodloužit bez omezení. Pokud by takové Prodloužení trvalo déle než 30 dnů je Kupující i Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit, a tato Smlouva zaniká od samého počátku. Odstoupení od Smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v textové podobě.

4.5.  Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho odmítnutím převzetí Zboží, které je Prodávajícím řádně dodáváno.

4.6.  Nebude-li mezi Kupujícím a Prodávajícím ujednáno písemně jinak bude Zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.

5. Odpovědnost za vady, nároky z vad Zboží a záruka za jakost

5.1. Vady Zboží, zjistitelné při převzetí Zboží, je Kupující povinen oznámit v textové podobě u Prodávajícího ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí Zboží (pro běh lhůty je rozhodující den prokazatelného odeslání písemné reklamace).

5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí Zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost Zboží, je Kupující povinen reklamovat u Prodávajícího písemnou reklamací, doručenou Prodávajícímu nejpozději v poslední den jakostní záruční lhůty.

5.3. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil svůj závazek.

5.4. V rámci reklamace vady Zboží je Kupující oprávněn:

a)   požadovat odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, nebo

b)   požadovat odstranění vady opravou Zboží, jestliže jsou vady odstranitelné opravou, nebo

c)   požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)   odstoupit od Smlouvy.

5.5.  Kupující má povinnost sdělit Prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto VOP si zvolil. V případě, že Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má Kupující pouze právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.   

5.6.  Volba mezi nároky uvedenými v odst. 5.4. Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas ve lhůtách podle odst. 5.1. a 5.2. těchto VOP. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady Zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání náhradního Zboží, požádá-li o to Prodávajícího ihned poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči Prodávajícímu plynoucí z uzavřené Smlouvy s Prodávajícím postoupit třetí osobě bez souhlasu Prodávajícího.

5.7. Prodávající je, v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace, oprávněn od příslušné (jednotlivé) Smlouvy odstoupit namísto splnění nároků Kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká Smlouva, od níž je Prodávajícím odstoupeno od samého počátku.

5.8.  Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží prodaného Prodávajícím Kupujícímu spočívající v tom, že Zboží bude po dobu 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na vady Zboží, které vzniknou v důsledku opotřebení Zboží předpokladatelným používáním Zboží k účelu, ke kterému je Zboží určeno.

6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

6.1.  Kupující čerpá základní informace o cenách Zboží Prodávajícího z reklamních materiálů a katalogů Prodávajícího, v nichž uvedené ceny jsou nezávazné. Prodávající vždy uvádí ceny Zboží s určením výše ceny s DPH i bez DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření Smlouvy. V případě odlišné ceny uvedené v pramenech dle tohoto odstavce a ceny uvedené na faktuře, kterou Prodávající cenu Zboží účtuje platí, že se Prodávající a Kupující při uzavírání Smlouvy dohodli na ceně uvedené na faktuře. O údajích splatnosti, místě plnění a výši cen za Zboží a/nebo Služby uvedených na faktuře Prodávajícího, na které je připojen podpis Kupujícího platí, že faktura potvrzuje ujednání Kupujícího a Prodávajícího o takových smluvních podmínkách.

6.2.  Prodávající je oprávněn i po uzavření Smlouvy zvýšit cenu Zboží (např. jako důsledek zvýšení ceny Zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je Kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené Smlouvy odstoupit, a to do 3 dnů od dodání Zboží.

6.3.  Kupující provádí úhradu ceny Zboží v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je uveden na faktuře nebo dobírkou při převzetí Zboží od dopravce.

6.4.  Lhůta splatnosti kupní ceny je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena Zboží a/nebo Služeb účtuje.

6.5.  Pro případ Prodlení Kupujícího s úhradou ceny za dodané Zboží, se těmito VOP sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den Prodlení s úhradou kupní ceny až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením Kupujícího.

6.6.  Kupující, který se ocitl v Prodlení s úhradou kupní ceny je povinen Prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku Prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto VOP je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění. Náklady právního zastoupení Prodávajícího je Kupující povinen uhradit i v případě mimosoudního upomínání a/nebo uplatňování dlužné platby za kupní cenu s tím, že výše nákladů se stanovuje určením výše mimosoudní odměny za právní služby advokáta poskytujícího právní služby Prodávajícímu.    

6.7.  Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny za Zboží předem, až do výše 90% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude Kupujícím řádně uhrazena, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6.8.  O poskytnutí slevy z ceny rozhoduje Prodávající v každém jednotlivém obchodním případě.

6.9. Prodávající si ke Zboží, které je předmětem koupě podle Smlouvy uzavřené podle těchto VOP vyhrazuje vlastnické právo, když Kupující se stane vlastníkem prodávané věci teprve úplným zaplacením kupní ceny za prodávanou věc. Nedojde-li ke včasné úhradě ceny za Zboží je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a Kupující je povinen dodané Zboží Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu ihned vydat.

 

7. Salvatorská klauzule

7.1.  V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

 

8. Poučení Spotřebitele o mimosoudním řešení sporů a omezení VOP

8.1.  Prodávající tímto poučuje Kupujícího, který je Spotřebitelem, že v případě sporu plynoucího ze smluvního vztahu, který se řídí těmito VOP, s Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.2.  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, je: Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 Praha 2 – Nové Město 120 00, webové stránky http://www.coi.cz, když na těchto webových stránkách jsou uvedeny veškeré podrobnosti ohledně řešení mimosoudních sporů.

8.3.  Ustanovení těchto VOP, která neúměrně zkracují práva Kupujícího, který je Spotřebitelem, se tímto vylučují.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména o.z.

9.2.  Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou projednávány českými soudy. Kupující – Podnikatel a Prodávající se dohodli ve smyslu ust. 89a o.s.ř. na tom, že místní příslušnost soudů se těmito VOP sjednává tak, že ve věcech kde v prvém stupni rozhodují okresní soudy je místně příslušným soudem Okresní soud Plzeň-město a ve věcech kde v prvém stupni rozhodují krajské soudy je místně příslušným soudem Krajský soud v Plzni. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží.

9.3.  Všeobecné obchodní podmínky podnikatele TechDraw Office s.r.o. se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.techdraw.cz 

9.4.  Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek. V případě nesouhlasu Kupujícího se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího má Kupující právo takovou změnu odmítnout, když Prodávající má povinnost Kupujícího o takové změně včas poučit.

9.5.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.techdraw.cz, a to dnem 10.10.2018. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 10.10.2018 se řídí těmito VOP.

 

V Plzni dne 10.10.2018

 

TechDraw Office s.r.o.

v.r. Petr Šroub, jednatel